Cenník

Cenník prepravných služieb:

Cenu poskytovanej prepravnej služby poskytovateľ určuje príjemcovi podľa zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Miestna preprava  (preprava v meste Košice a jeho okolí)

0,40€/km*, ak príjemcovi služby bola navrhnutá príslušným ÚPSVaR alebo rozhodnutím Mesta Košice individuálna preprava ako sociálna služba – kompenzácia v oblasti mobility (cena sa stanovuje len za kilometre, prejazdené vo vozidle)

1€ poplatok za pristavenie vozidla

1€/km* v ostatných prípadoch, včítane osôb poberajúcich príspevok na prepravu

Diaľková preprava (preprava mimo pobočky HOMO HOMINI, n.o v Košiciach)*

0,40€/km*, ak príjemcovi služby bola navrhnutá príslušným ÚPSVaR alebo rozhodnutím Mesta Košice individuálna preprava ako sociálna služba – kompenzácia v oblasti mobility

0,60€/km* - neposúdená osoba


* príjemca služby hradí aj spätnú jazdu vozidla do východzieho miesta prepravy

Poplatok za pristavenie vozidla

Pri miestnej i diaľkovej preprave uhradí príjemca služby okrem stanovenej sadzby na km jazdy aj čiastku

1€* ako poplatok za pristavenie vozidla k jazde.

Poplatok za čakanie vozidla /stojné/

hradí príjemca služby pri miestnej i diaľkovej preprave.

Poplatok za čakanie vozidla 0,03€ * za každú minútu v prípade čakania dlhšieho ako 10minút.