Služby

Ako vybaviť opatrovateľskú a prepravnú službu?

V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov pred poskytnutím konkrétnej sociálnej služby je občan povinný požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 

Posudzovanie žiadostí – tzv. posudkovú činnosť pre opatrovateľskú a prepravnú službu zabezpečuje mesto Košice, referát sociálnych vecí pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice.

Žiadateľ o opatrovateľskú službu vyplní tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, priloží lekárske nálezy nie staršie ako 3 mesiace a doručí na Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A. Pokiaľ nemá aktuálne lekárske nálezy, požiada svojho ošetrujúceho lekára o vyplnenie tlačiva Lekársky nález na účely konania vo veciach posúdenia na sociálnu službu.

Žiadateľ o prepravnú službu vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby a doručí na Magistrát mesta Košice, Tr. SNP 48/A.

Tlačivá taktiež nájdete v sekcii Dokumenty.

S vyplnením požadovaných dokumentov Vám radi pomôžeme